Saturday, March 12, 2011

Keupusen ni Empung Sulawesi Utara

“Keupusen ni Empung Sulawesi Utara,” tuana e néipatik witu Facebook status sé pirala Kawanua. Sé matarumakasé wia si Mapiara, ka réi’kan minamuali sapa-sapa witu wilaya Sulut, kumi’it berita em walolongan wangko’ mengéi kumawusla em pengéro’ 8.9 magnitude waki Jepang.

Rapa em weren en ari lima kawi’in (Jumat 11/3), sé melake-laker sé tou masosor em wanua witu kuntung. Badan Meteorologi dan Klimatologi minapawéé-wéé minéé warning wia sé tou maana’ witu e lilik lawanan rior séa sumingkir witu kakuntungan. Sé tou sé paloo’la sé mangartimou sa wawéan warning tsunami, niséa sé léwo’ sa réi’ sumosor eng kuntung. Ipakighenang wia nikita nu waya, nu si tou si lé’os sa si réi’ panik witu situasi tanu ni’in, wo kumi’it sé petugas pengarah tanu: polisi ka’pa tentara.
Waki Jepang witumou rua ngaatus sé tou sé néilapor minaté ka em walolongan wangko’ wo pengéro’ iti’i. Lakeré’ sé tou en réi’pé’ kinaatoan. Tarékan, sé tou Jepang maana’ witu tawi fasilitas nuklir sé pasingkir ka bahaya radioaktif, kumi’it laporan wo’o wawéanou po’pot fasilitas nuklirnéa.

Waki Tobati, Jayapura, em pirala em walé wo en esa lelebetan minateri em winéan em walolongan wangko’ pengéro’ Jepang iti’i. Waki Amerika, em walolongan 2.4 méter kerakek simempak waki Crescent, California. En esa si néilapor réi’pé’ kinaatoan.

Pakiwéén itu ipakiwa’ka-wa’kataé wia nikita waki Sulawesi Utara bencana mekeidé’en tanu tsunami ye’i. Ta’an tanu en néipatik witu eng Kaol, sumadia wo sumombayang. Ni’itumou event ARF-DIRex kasa penting rior wawéan prosedur tetap respons bencana tsunami.

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts