Wednesday, April 20, 2011

TATA IBADAH BAHASA TONDANO

EN TETU’TULAN PAEMPUNGAN

Witu en nuwu’ né Toudano

Sumadia en até:
- Wacala makalé’os en tetu’tulan paempungan iti’i.
- Ikantaré’la e rior em waya kekantaran, wo rior réi’la si masélok sa em paémpungan makélangou.
- En réi’la si maké’ké’ sa lumingala en tanu réi’ kasa timoro, ka’apa em walina-walina.
- Sumombayangla, rior kita sawangani ni Empung, en atéta toro tumerima Nisia wo lumo’or eng ngaran-Na.
- Pnt -- penatua; Pdt -- pandita; J -- jemaat


E lelila’an ketaré-taré: (esa penatua)
Pnt : …

Mengaléi wia si Empung: (rumedéi)
Pnt & J: Opo’ mana en atas é, témbonoméé…(ikantar tanu witu Maéngket)

Sighi’ wangko’: (rumedéi)
Pdt : Sighi’ wangko’ wia si Opo’ Empung si minéé si Urang-Na Pengesan, rior séi si maéman wia Nisia si réi’ mawuneng, ta’an makaato em patou-touan takar kauré-uré.

J : En ulit tu’u karengan.

Lelo’oran wia si Empung: (rumedéi)
Pnt : Lo’oren si Empung ka em waya kalé’osan-Na. Kulinawir-Namou ni’itumou mepa’a-pa’ar en atéku.

J : Kukumantar wo rumamba’, linganéé niaku é pekasa né tou. Si Empung si lumelawir nikita.

Pnt : Téa’mou méidé’ wo téa’mou masusa-susa. Maémanou wia si Empung, tu’u en sapa e néita’ar-Na, tantu ni’itu mamuali.

Kumantar: (rumubér)
Wangun tanu waki Eden (Indah Sebagai di Eden)1

Wangun tanu waki Eden Waki ketaréan
En talun rebet mawua’ wangun palo’ola
Méimou ‘nendo kewangun
‘Nendo wuta ngkamang
Mario-riorou koo méi
Koo paana’ankumou

Makaredéi eng Kasélokan: (rumuber)
Pdt : Telo’umola em waya e léwo’ em pineniwo-niwoni, wo méimou kita kumi’it si Empung.

Kumantar: (ay. 1)
Witu’n sinaru ni Empung (Di muka Tuhan Yesus)2

Witun sinaru ni Empung
Alinku em waya sélokku
Em waya kasélokanku
Alinku wia si Empung

Sumombayang:
Pdt : …

Kumantar: (ay. 2)

Kulinawirou ni Empung
Sapamou toro iwéékula
Ni’inou niaku o Empung
Kumi’it eng kepa’ar-U.

Em wacaan eng Kaul: (rumuber)
Sumombayang:
Pdt : ...

Pdt : Téinti’in e néipatik witu em buuk ni Empung: …

Kumantar: (rumuber)
Nuwu’ Lenas (Firman-Mu Pelita)3

Solo wia lalanku
Nuwu’ ni Empung
Ni’itu sena’ wangko’
Wia ‘mpakélangan

Nuwu’ lenas, Nuwu’ lenas
Sumena’ ‘mpakélangan
Nuwu’ lenas, Nuwu’ lenas
Solo wia lalanku

Lumo’or eng ngaran ni Empung [puji-pujian]

En Abar Lé’os Mekepa’aren [khotbah]
Pdt : …

Teta’aran wia si Empung: (rumuber) [persembahan]
Pnt : Alinou wia si Empung en sapa e néita’ariu wia Nisia, wo linganéé makalé’os en sapa néipatik witu em buuk ni Empung: Séi si kumoloko e laker, si mupu’ laker, ta’an séi si kumoloko en oki’, si mupu’ en oki’. Ni’itumou, méimou ta mééla eng kasa lé’os wia si Empung ka si Empung si ketaré-taré minéé si kasa lé’os Urang-Na pengesan, Kristus Yesus wia nikita.

Kumantar: Ka Si Empung 4

Nikita waya méi wi'i
Méi masungkul wo kumantar
méwali-wali
maupus-upusan wia si Empung
ka si Empung si mapiara nikita

ka si Empung si mawéé berkat
ka si empung si mawéé perlindungan
ka si Empung...
ka si Empung waya...

Sesombayangan Teta’aran:
Pnt : Em waya-waya e lé’os wo kalé’osan wia Nikoo wo méi e Opo’ Empung kesa’ndaran né tou maéman. Loo’oni em waya teta’aréi wia nikoo, tanumaé eng kesampetan en tou méi nu minamualimou kapunyaan-U. Kama-kamangeni kéi wia em patou-touanéi, rior kéi toro mamuali kamang wia sé kasuat tou. Ulit tu’u.

Sesombayangan minapekasa:
Pdt : Méimou kita sumombayang:

Ama’ Empung, Mapiara em patou-touannéi, taruma kasé laker ka em pinaeruran wo em pinasungkulannéi ye’i. Kéi matarumakasé kaa Nikoo si re’regh memali-mali nikei, wo toro kaayoala kéi en endo tarékan.

J : Kama-kamangeni kéi rior em waya sesiwaken witu eng kalé’osan toro mamuali witu eng kepa’ar-U.

Pdt : Kéi maaliméé sé patuariméi, niséa nu raraan, sé néitelo’u né tou eng koupusnéa, niséa nu laker pemesa’anen.

J : Kete-ketereni wo tombo-tomboleni em waya méi rior kéi meketawila wia Nikoo.

Pdt : Ni’inou kéi o Empung, réomomi kéi. Kéi tima’arou wia Nikoo, ma’an em patou-touannéi néimouta’aréi wia Nikoo. Pakiwéén em waya ni’i toro mamuali en ta’ar lé’os wia Nikoo. Turu-turu’ani lalan kéi, wéani keter wo en até lé’os kéi, rior kéi mamuali sigha’ witu em waya-waya pakélangannéi ka’ayo kayoala en sapa paara-arapennéi.

J : Kéi mengaléi wia Nikoo witu e ngaran ni Kristus Yesus, si Empung Lumelawir em patou-touannéi.

Pdt : (Sombayang ni Empung)
Ama Empung wia eng Kainawa’an
Ilenas eng ngaran-U karengan
Méimou eng kakolanoan-U
Wo mamualimou eng kepa’ar-U
wia eng kaowatan tanukan wia eng Kainawa’an
wéani kéi en endo tarékan
eng kekaanen tanuméé em pekekaanennéi
ampungani eng kasélokannéi
kumurakan kéi mawéé ampungan wia si tou simiwo eng kasé lokan wia nikéi
wo téa ipewaya kéi witu em pema’wa’an
ta’an ireta’ kéi witu em waya eng kaléwo’an

Pdt & J: Kaa Nikoo si makapunya eng kakolanoan, kawasa wo kewangkoan ka’ayo kauré-uréan. En ulit tu’u karengan.

Kumantar: Opo’ Mana en Atas (rumedéi)

Opo’ mana natas, Empung Renga-rengan,
ka’kasanitémi pekekélangan.
Patombo-tombolen, pateru-terungen,
pakendi-kendiren numingkélangan.
Sungku-sungkuleni, ‘mwaya pemandungen,
també-tambérani, wo kama-kamangen;
lake-lakereni, toro-toroani, ‘mwaya mekearuyen,
mekepa'aren, wia mpatou-touan.
Pakatuan pakalawiren.

Kamang Wangko’: (rumedéi)
Pnt & J: Opo’ mana en atas é, tembonoméé... (ikantar tanu witu Maéngket)

Pdt : Eng kamang wangko’ ni Ama’ Empung, wo si Urang-Na Pengesan, ampit si Roh Lenas, mewali-wali wo nikita nu waya tarékan takar kauré-uréan.

Pdt & J: En ulit tu’u karengan.


1 Rinuasa ni Ama’ Lexi Karwur
2 Rinuasa ni Ray Maleke
3 Rinuasa ni Ray Maleke
4 Rinuasa ni Anonymous© Ray Maleke 2007; revised 2011

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts