Thursday, February 11, 2010

Sé Rua Matuari

Sapaké si mawéné-wéné lengéi waki wa’akat em wanua makaoki’ sé rua matuari, wiko’oki’ waya.

Tumondongla sé rua matuari iti’i patéala ni ina’néa. Kaa sé lengéipé’ memingkung ki’it nu oki’pé’, pa’ayangennéa susur en endo maé menéro ba’al wia niupu’an, kekaanennéa. Kakurala ba’al ka’atoannéami en réi’ awes kaanennéala sangaendo.

Ka’ayola em wengi metetekel, réi’ kawéan pereng kaa en arem, maamé’ si Taweng.

Si kaka’na ma’arip kaa kete’uanna si tuarina ma’amé’ nu en arem, wo sia kumantar kumérét si Opo’ Empung, maelur nisia.

Empung Wangko’
Tembontémi kéi
Ba’al sangaéndoan pinenéro
Kawéanni en réi’ awes kinaan
Upus-U em wangko’
Kawo’odoan saa toro
Pakatoroni em walunnéi

(pakilekepokan)

En sirita en néipatik ni Oom J. J. Pangemanan witu em buukna makajudul "Mapangingi," Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980. Néiwééku en judul en sirita "Sé Rua Matuari."

0 comments:


Lindungi Danau Kita dengan Menjaga Hutan Kita. Jangan biarkan ini terjadi!

http://www.wepa-db.net/pdf/0712forum/presentation26.pdf

Popular Posts